ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 / 2563

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 / 2563

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีเกียรติให้การต้อนรับผู้ปกครองและกล่าวนโยบายและแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีประจำภาคเรียนที่ 1 / 2563