ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2565 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย

ห้อง
วัน/คาบ
1
08.40-09.30
2
09.30-10.20
3
10.20-11.10
4
11.10-12.00
5
13.00-13.50
6
13.50-14.40
7
14.40-15.30
8
15.30-16.20
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
*ใช้ตารางเรียนตารางสอนปรับปรุงใหม่ ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565