โปรแกรมตารางเรียน/ตารางสอนออนไลน์

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ตารางเรียน ตารางสอน

*ใช้ตารางเรียนตารางสอนปรับปรุงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565