โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ลงทะเบียนนักเรียนใหม่

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 กลุ่มส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (แผน วิทย์-คณิต)
2.2 กลุ่มส่งเสริมความสามารถด้านศิลป์ทั่วไป (แผนศิลป์ทั่วไป)
2.3 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ (ทวิศึกษา) สาขาช่างยนต์-เรียนร่วมวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

No. ชื่อ - นามสกุล สมัครเข้าเรียน ที่อยู่ ดำเนินการ
1 เด็กชายเดชาวัต ธรรมขันธา มัธยมศึกษาปีที่ 1 127 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
2 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลวัง มัธยมศึกษาปีที่ 1 89หมู่5บ้านป่าต้าก ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

ขั้นตอนการสมัครเรียน :

1. คลิกปุ่ม "ลงทะเบียนนักเรียนใหม่"
2. กรอกข้อมูลนักเรียนให้ครบถ้วน
3. พิมพ์ใบสมัครเรียนโดยคลิกปุ่มรูปเครื่องพิมพ์หลังชื่อนักเรียน
4. นำใบสมัครเรียนพร้อมเอกสารมาในวันมอบตัวนักเรียน

**หมายเหตุ หากไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้มาแจ้งข้อมูลในวันมอบตัว**

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว

1. รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว
2. สำเนา ปพ. 1"
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
4. ใบรับรองความประพฤติ
5. ใบแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล (ถ้ามี)