ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ติดต่อฝ่ายงานบริหารวิชาการ โทร. 053-721-513
No. ชื่อ - นามสกุล สมัครเข้าเรียน โรงเรียนเดิม ดำเนินการ
1 เด็กชายเดชาวัต ธรรมขันธา มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
2 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลวัง มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าต้าก ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

หมายเหตุ : ลำดับการลงทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงตามสถานะการลงทะเบียน

แก้ไขข้อมูล