h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

thaweesakk

เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือ

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภูริชญา เมืองใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3🥇ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือ Chiangrai sports Taekwondo Championshipas 2022 ประเภท รำ อายุ12-14 ปี รุ่นนํ้าหนักเกิน 42-46 kg วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย

เว็บไซต์การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30

ระหว่างวันที่ 26-19 ตุลาคม 2565 รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคเพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Partamentary Forum (APPF 30) เพื่อหารือเรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 : Parliaments and the Post-COVID-19 Sustainable Development” ณ อาคารรัฐสภา ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถรับทราบและร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้จากเว็บไซต์ https://web.parliament.go.th/view/63/APPF30/EN-US หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านบน

วันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2565

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีนายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ทำพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ โดยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 ขึ้นที่หอประชุมโรงเรียน

Phanpiset Food Festival 2022

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม English For Life (Phanpiset Food Festival) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในกรศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เป็นโรงเรียนปลอดกัญชา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รณรงค์เป็นโรงเรียนปลอดกัญชา
โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษาร่วมกันดูแล ควบคุม ไม่ให้นำกัญชามาใช้บริโภคในโรงเรียนทุกกรณี

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยผู้อำนวยการเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกีรติกา แสนมา พร้อมด้วยครูและบุคลากร จัดให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูเนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบนักเรียนประจำพักนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ คำสุขม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประธานคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2565 จังหวัดเชียงราย ในเขตสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา