h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

มิถุนายน 2022

You are browsing the site archives for มิถุนายน 2022.

วันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2565

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีนายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ทำพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ โดยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 ขึ้นที่หอประชุมโรงเรียน

Phanpiset Food Festival 2022

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม English For Life (Phanpiset Food Festival) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในกรศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เป็นโรงเรียนปลอดกัญชา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รณรงค์เป็นโรงเรียนปลอดกัญชา
โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษาร่วมกันดูแล ควบคุม ไม่ให้นำกัญชามาใช้บริโภคในโรงเรียนทุกกรณี

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยผู้อำนวยการเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกีรติกา แสนมา พร้อมด้วยครูและบุคลากร จัดให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูเนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบนักเรียนประจำพักนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ คำสุขม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประธานคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2565 จังหวัดเชียงราย ในเขตสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา นางกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา