h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

พฤษภาคม 2022

You are browsing the site archives for พฤษภาคม 2022.

การอบรม “การเสริมสร้างอุดมการณ์และการสร้างวินัยในตนเอง” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เปิดการอบรม “การเสริมสร้างอุดมการณ์และการสร้างวินัยในตนเอง” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีพันตรีอรัญ กุลโฮง จ.ส.อ.อนุรักษ์ สิทธิอาสา และ จ.ส.อ.มงคล เฑียรทอง มาเป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อสร้างวินัย รู้หน้าที่ของตนเอง

ส.ส.วิสาร เตชะธีราวัฒน์ มอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ส.ส.วิสาร เตชะธีราวัฒน์ มอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ในการรณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย ปลอดภัย 100% ตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมต้อนรับดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.เทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ร่วมต้อนรับดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

22 พ.ค. 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านสวัสดิ์ แสงบุญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และท่านธีระพงษ์ เผ่ากา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนที่มาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพม.ชร. ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565

นายเรืองชัย ตามรภาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพม.ชร. และคณะผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2665