รับมอบเกียรติบัตร
“สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ระดับชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓

นางสาวสุกัลยา แก้วสม พร้อมด้วยคณะตัวแทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวัน มอบเกียรติบัตร รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2563” ให้แก่โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ โดยมีนายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบเกียรบัตร มีคณะผู้บริหารและครูร่วมเป็นเกียรติในพิธี