คณะผู้บริหาร

นายกานตเชษฐ์ ถาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
master@phanpiset.ac.th0835662848
ว่าที่ร้อยตรีนิกร ใจสม
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
ืืnikorn@phanpiset.ac.th0810748875
นายฉัตรชัย พัฒนากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา
chatchai@phanpiset.ac.th0898352859
นายเจริญ แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน
chareon@phanpiset.ac.th0882616026
นายประกิจ คำก้อแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
prakit@phanpiset.ac.th0871780672