เชิญชวนนักเรียนส่งผลงานการออกแบบโปสเตอร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563