มอบทุนการศึกษา (กสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

นายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้มอบทุนการศึกษา จาก กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยได้มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษให้กับนักเรียน จำนวน 7 คน ทุนละ 2,000 บาท (สองพันบาท) รวมเป็นเงิน 14,000 บาท เมื่อวันที่ 9 เดือนตุลาคม 2563