ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง การหยุดเรียนแบบ On Site (เรียนที่โรงเรียน) 27 กค. – 6 สค. 2564

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประกาศปิดเรียน On Site ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 โดยให้ดำเนินจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On-Air หรือ On-Hand ดังนี้

1. ให้นักเรียนเรียนรู้จากที่บ้าน (Learn From Home)
2. จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนปกติ และตามรูปแบบครูประจำวิชากำหนด (Online, On-Air หรือ On-Hand)
3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองกวดขันนักเรียนให้ในการเรียนออนไลน์ตามกำหนด และให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา