นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำกิจกรรมทางคลินิคและชุมชนให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

มหาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคณะแพทย์ศาสตร์อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพศศึกษา และเก็บข้อมูลงานวิจัยในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น ม.4,ม.5 และ ม.6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมี นายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเจริญ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้